Algemene voorwaarden

Versie geldig vanaf: 20 april 2022 

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1.1 Reichwein physical training : de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Reichwein physical training is statutair gevestigd te Zevenaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74142097 . 1.2 Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Reichwein physical training een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten. 1.3 Activiteit: alle activiteiten die Reichwein physical training uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt zeker te verstaan: het geven van personal training - en overige sportactiviteiten. 1.4 Website: de website van Reichwein physical training. Onder meer te bereiken via www.personaltrainingreichwein.nl  1.5 Personal Trainer App: de mobiele applicatie die door de Klant gebruikt kan worden om een strippenkaart te kopen, een abonnement af te sluiten en zich op te geven voor de deelname aan een Activiteit.

Artikel 2 Aanbiedingen & tot stand komen van een overeenkomst 2.1 Op de website van Reichwein physical training zijn de tarieven weergegeven voor de door Reichwein physical training te verlenen diensten. Deze tarieven zijn slechts indicatief en kunnen onderhevig zijn aan verandering. 2.2 Indien een Klant wenst deel te nemen aan een Activiteit dient de Klant te beschikken over een abonnement, een strippenkaart of een eenmalige vergoeding te voldoen voor aanvang van de betreffende Activiteit. 2.3 De Klant dient zich via het aanmeldingsformulier op de Website of de Personal Trainer App op te geven voor het afsluiten van een abonnement of aanschaffen van een strippenkaart. Indien de Klant reeds beschikt over een abonnement, strippenkaart of eenmalig deelneemt aan een Activiteit is deze aanmelding niet vereist en kan de Klant op ieder moment deelnemen aan een Activiteit. 2.4 Een abonnement wordt verleend nadat de Klant het aanmeldingsformulier op de Website of via de Personal Trainer App heeft ingevuld en de verschuldigde abonnementsgelden heeft voldaan. 2.5 Indien de Klant een jaarabonnement afneemt bij Reichwein physical training, zal dit abonnement telkenmale stilzwijgend worden verlengd met een periode van één maand, tenzij de Klant Vitality Sports één maand voorafgaand aan de datum waarop dit abonnement stilzwijgend wordt verlengd, schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen 2.6 Een strippenkaart wordt aan de Klant verstrekt nadat de Klant de voor de betreffende strippenkaart verschuldigde vergoeding heeft voldaan. Alle strippen dienen gebruikt te worden. Terugbetaling van resterende en/of verlopen strippen is niet mogelijk 2.7 Indien de Klant schriftelijk of mondeling een trainingstraject is overeengekomen met Reichwein physical training en de Klant ontbindt deze overeenkomst, heeft Reichwein physical training het recht de Klant 70% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. 2.8 Reichwein physical training heeft het recht om de Klant zonder opgaaf van redenen geen abonnement of strippenkaart te verlenen of de deelname aan een Activiteit te ontzeggen.

Artikel 3 Rechten & verplichtingen Klant 3.1 De Klant dient zich te gedragen conform de door vertegenwoordigers van Reichwein physical training gedane aanwijzingen en conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt is Reichwein physical training gerechtigd de Klant de toegang tot een Activiteit te ontzeggen. 3.2 De tijd, datum en locatie waar de Activiteiten plaatsvinden zullen op de Website en Personal Trainer App worden weergegeven en zijn onderhevig aan verandering. De Klant is derhalve verplicht voor
aanvang van de Activiteit via de Website of Personal Trainer App na te gaan of zich wijzigingen in de tijd, datum of locatie hebben voorgedaan. 3.3 Aanmeldingen voor een Activiteit dient de Klant via de Personal Trainer App te doen. 3.4 De Klant kan zich tot twee uur voorafgaand aan een Activiteit nog uitschrijven voor de deelname aan de betreffende Activiteit via de Personal Trainer App of via de Website. Indien de Klant zich niet uitschrijft of niet binnen de genoemde termijn uitschrijft voor deelname aan de Activiteit, zal Reichwein physical training niet overgaan tot restitutie in welke vorm dan ook. 3.5 Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens van de Klant, dient de Klant zo spoedig mogelijk te melden aan Reichwein physical training.

Artikel 4 Rechten & verplichtingen Reichwein physical training 4.1 Reichwein physical training zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen. 4.2 Reichwein physical training heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten. 4.3 Reichwein physical training mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers aan een Activiteit of (extreme) weersomstandigheden. In geval van annulering voor de aanvang van de Activiteit heeft de Klant recht om op een later moment alsnog deel te nemen aan een Activiteit. 4.4 Reichwein physical training heeft het recht beeld- en geluidsopnamen te maken tijdens Activiteiten. Door deel te nemen aan een door Reichwein physical training georganiseerde Activiteit verleent de Klant toestemming voor het maken van beeld- en geluidsopnamen en de verspreiding van dit materiaal door Reichwein physical training voor promotionele doeleinden.

Artikel 5 Betaling & ontbinding 5.1 De Klant dient alle aan Reichwein physical training verschuldigde bedragen op een door Reichwein physical training te bepalen wijze aan Reichwein physical training te doen toekomen. Bij het uitblijven van betaling zal Reichwein physical training de Klant de deelname aan een Activiteit ontzeggen en de Klant de mogelijkheid bieden alsnog aan de gestelde betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de Klant daarna nog in gebreke blijft, zal Reichwein physical training de wettelijke incassokosten in rekening brengen, welke in beginsel 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 40,-. 5.2 Indien de Klant onverhoopt niet deelneemt aan een Activiteit ontslaat dit de Klant niet van enige betalingsverplichtingen. 5.3 Reichwein physical training heeft het recht om de prijzen na verloop van ieder half jaar te wijzigen. 5.4 Een Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft het recht om een overeenkomst met Reichwein physical training welke is aangegaan op afstand, binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 5.5 Indien een Klant gebruik maakt van het recht om de overeenkomst te ontbinden, dient de Klant dit schriftelijk aan Reichwein physical training te melden. Indien de Klant op het moment van ontbinding al deel heeft genomen aan een of meerdere Activiteiten, zullen de daarvoor verschuldigde vergoedingen worden verrekend met het aan de Klant terug te betalen bedrag.

5.6 Àfspraken dienen 24 uur van te voren afgemeld te worden. Als dit niet gebeurd zal er 70% procent van de kosten in rekening gebracht worden.

5.7 Als om medische redenen niet getraind kan worden en men de trainingen of trajecten wilt ontbinden of afzeggen dient men een doktersverklaring te overleggen dat er geen training mogelijk is. Kan dit niet dan zal er 70% van het totaal bedrag in rekening gebracht worden. Dit geld voor zowel mondelingen als schriftelijke overeenkomsten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid 6.1 De Klant doet op eigen risico mee aan de door Reichwein physical training georganiseerde Activiteiten. Vitality Sports is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de
uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitvoeren van diensten. 6.2 Mocht onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 6.1 toch aansprakelijkheid aan de kant van Reichwein physical training worden aangenomen, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. 6.3 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 6. 2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Reichwein physical training beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst. 6.4 De aansprakelijkheid van Reichwein physical training wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Reichwein physical training onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Reichwein physical training ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. 6.5 Aansprakelijkheid van Reichwein physical training  voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 Privacy & toepasselijk recht 7.1 Reichwein physical training zal de privacy van de Klant respecteren en zal er zorg voor dragen dat persoonlijke informatie die aan Reichwein physical training wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt verwerkt. Reichwein physical training  gebruikt persoonsgegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. 7.2 Op alle rechtsbetrekking waarbij Reichwein physical training partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 7.3 De Klant en Reichwein physical training zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 7.4 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg uitsluitend de bevoegde in rechter in Arnhem bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Reichwein physical training en de Klant.

Artikel 8 Vakantiedagen 8.1 Iedere trainer van Reichwein physical training heeft recht op 28 vakantiedagen over één kalenderjaar.

Artikel 9 AVG 9.1 privacybeleid, de veiligheid van jouw gegevens zijn voor ons van groot belang. Daarom vertellen we je graag welke gegevens Reichwein physical training  van je verwerkt, hoe en waarom we dat doen, welke maatregelen wij hebben genomen om jouw gegevens te beveiligen en wat je zelf kunt doen. 9.2 Wanneer is dit beleid van toepassing? Alle gegevens die wij van je verzamelen via onze website vallen onder ons privacybeleid 9.3 Wie beheert je gegevens? Je gegevens worden beheerd door Reichwein physical training en wij zijn dus verantwoordelijk voor het beschermen van jouw gegevens. Natuurlijk houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving en hebben/zullen wij onze verwerkingen aan(ge)meld(en) bij de daartoe aangewezen instantie(s).

Onze gegevens zijn als volgt:
Reichwein physical training 
Heilige huisjes 24
6905AA
stanooy@gmail.com
KvK: 74142097

Privacy 

ALGEMEEN

Als je een lidmaatschap hebt, een lidmaatschap wilt afsluiten of onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet:

  1. Welke gegevens wij van jou verwerken,
  2. Waarom wij dat doen
  3. Hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Bezoek daarom deze pagina met enige regelmaat.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

Volgens de WBP is een persoonsgegeven "elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

ONLINE SURF- EN KLIKGEDRAG

Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website stuurt, die je bezoekt. Denk daarbij aan je IP-adres.

Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina's van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.

COOKIES

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen (bron: Wikipedia).

Een cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer je jouw login wilt opslaan in de browser, zodat je hem de volgende keer niet meer hoeft in te typen. Onze website maakt gebruik van dit soort (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden.

GEGEVENS BIJ AANVRAGEN

Bij het aanvragen van informatie of lidmaatschap verwerken wij jouw voornaam, achternaam en e-mailadres. In sommige gevallen verwerken wij ook jouw telefoonnummer.

GEGEVENS VAN LEDEN EN OUD-LEDEN

Bij het afsluiten van een lidmaatschap (bij zowel proefmaanden, arrangementen of abonnementen) verwerken wij jouw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en je e-mailadres.

Wanneer je jezelf laat meten, verwerken we ook jouw sportgegevens. Hieronder vallen jouw hartslag, bloeddruk, lengte, gewicht.

WAAROM VERWERKEN WIJ JE GEGEVENS?

DIENSTVERLENING

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan je leveren. Je kunt dan bijvoorbeeld niet inloggen in de website of app, kun je jouw voortgang niet inzien en kunnen we je niet de persoonlijke begeleiding geven op basis van jouw resultaten.

Wij werken samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze app en andere diensten of het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de WBP. Zij moeten voorzichtig omgaan met jouw persoonsgegevens en het is hen verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

WETTELIJKE VERPLICHTING

We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daar om verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

MARKETINGACTIVITEITEN

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap).

Wij zullen echter nooit jouw persoonsgegevens verkopen aan derden voor hun marketing activiteiten.

ONDERZOEK

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om onze diensten te verbeteren.

HOE GAAN WIJ OM MET JOUW GEGEVENS?

BEVEILIGING

We zorgen voor een passende beveiliging van jouw gegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld niet alle medewerkers jouw gegevens inzien. Bovendien gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben we de gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Je gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van jouw browser instellingen.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS?

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heb je bezwaar tegen het feit dat we persoonsgegevens van je hebben? Dan kun je altijd contact opnemen met ons via stanooy@gmail.com

©2020 Stan Reichwein. Heilige huisjes 24, Zevenaar
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.